Welkom

Informatieveiligheid binnen de CLB’s beoogt de instandhouding en de goede werking van hun activiteiten, primair gericht op het voorkomen van schade, met het oog op de realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in het decreet CLB.
Om dit te bewerkstelligen dienen de kansen op inbreuken op de authenticiteit, de integriteit, de confidentialiteit en de beschikbaarheid van de informatie(bronnen) en ICT systemen tot een minimum herleid te worden. Meer algemeen beoogt het informatieveiligheidsbeleid ook het voorkomen van schade die enerzijds kan worden toegebracht aan de goede werking van de informatiesystemen die door de gesubsidieerde vrije CLB’s rechtstreeks of door haar dienstleveranciers onrechtstreeks worden beheerd, en aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen anderzijds.
Concreet wordt dit bereikt door de implementatie van een reeks beleidsmaatregelen of controles (hardware- en softwarefuncties, processen, procedures, organisatiestructuren). Deze moeten uitgewerkt worden om de veiligheidsobjectieven van de respectievelijke CLB’s in te vullen.

Bij het realiseren van deze doelstellingen houden we rekening met:

  • Alle wettelijke bepalingen die relevant zijn voor informatieveiligheid, zoals de privacywetgeving, de wettelijke bepalingen van toepassing op de sector CLB en wetgeving op computercriminaliteit.
  • Alle voorschriften en eisen die derden ons opleggen betreffende uitwisseling van informatie, zoals de normen opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.