Email mei 2018

Beste aanspreekpunt informatieveiligheid,

Dataregister

De AVG legt ook aan de CLB's de verplichting op een dataregister bij te houden. Dergelijk register biedt een overzicht van en informatie over alle verwerkingen van persoonsgegevens die je binnen je CLB doet. We hebben een deels ingevuld register uitgewerkt waarin we de verwerkingen waarvan we menen dat ze voor elk CLB gelijklopend zijn, opgenomen hebben. Uit diverse modellen die we overlopen hebben, hebben we dit gekozen omwille van de overzichtelijkheid en beheersbaarheid.
Je kan als CLB hiervan vertrekken en aanvullen in functie van je lokale context. Het is de bedoeling dat het dataregister voor eind van het schooljaar aangevuld wordt. Begin september vragen we het aangevulde register op ter verificatie.

Privacyverklaring

De AVG legt ook aan de CLB's de verplichting op een privacyverklaring op te maken.
De verkorte privacy verklaring moet gebruikt worden bij schriftelijke communicatie naar leerlingen en ouders.
De uitgebreide privacyverklaring zal klaar zijn tegen begin volgend schooljaar. Momenteel wordt het ontwerp juridisch nagekeken en afgetoetst aan de CLB-regelgeving. Deze verklaring zal ter beschikking moeten zijn van leerlingen en ouders via de website van het centrum.

Verwerkersovereenkomst

Eén van de verplichtingen in de AVG is het maken van goede afspraken met verwerkers. Wij gebruiken nl. tal van tools en pakketten voor bv. personeelsadministratie, leerlingenadministratie en -begeleiding,... waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het borgen van afspraken betreffende de bescherming van persoonsgegevens gebeurt in een verwerkersovereenkomst. Er wordt, in onderling overleg tussen de onderwijsverstrekkers, de Privacycommissie en aanbieders van digitale leermiddelen en softwareleveranciers een model van verwerkersovereenkomst opgemaakt. Zo nemen we hier gezamenlijk verantwoordelijkheid in op. Het is de bedoeling dat elke onderwijsinstelling met dit model aan de slag zal kunnen gaan.
Op dit ogenblik wordt dit model van verwerkersovereenkomst gefinaliseerd. Begin juni zal dit ter beschikking zijn.

Bewustwording

Informatieveiligheid is een kwestie van gezond verstand en van bewustwording bij iedereen. Sensibiliseren van collega's is een permanente taak voor directie en aanspreekpunt informatieveiligheid. Tips