Documenten

Vertrouwelijkheidsverklaring

Doelstelling

Borgen dat alle medewerkers en externe partijen aan wie toegang wordt verleend tot vertrouwelijke informatie deze effectief als vertrouwelijk behandelen, zowel tijdens de periode dat ze er toegang toe hebben als na het beƫindigen van de samenwerking. Hiertoe ondertekenen ze een vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst.

Download

Emaildisclaimer

Doelstelling

Met een e-mail disclaimer maakt de afzender duidelijk wat zijn bedoelingen zijn met betrekking tot de inhoud. Deze bedoeling zijn niet juridisch afdwingbaar, het is dus een intentieverklaring. Het staat de ontvanger vrij deze bedoelingen te respecteren of niet.

Voorbeelden

  • Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan vertrouwelijke of bevoorrechte informatie bevatten. Elke wijziging, doorzending, weglating of enig ander gebruik ervan is ongeoorloofd, evenals het ondernemen van handeling op basis van dit bericht door personen of entiteiten andere dan de bestemmeling. Indien u bij vergissing dit bericht heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de verzender van dit bericht en de inhoud uit uw computerbestand te verwijderen.
  • Aansprakelijkheid bij mails. Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen.
  • Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk, enkel aan te wenden voor doeleinden met betrekking tot jeugdhulp en kunnen informatie bevatten die wettelijk beschermd is en onder het beroepsgeheim valt. Indien u niet de geadresseerde bent, is het ten strengste verboden deze e-mail publiek te maken, te reproduceren, te verdelen, of op een andere manier te verspreiden of te gebruiken. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de verzender onmiddellijk op de hoogte te stellen en deze e-mail te verwijderen.

Privacyverklaring

Doelstelling

Doel is het informeren van de doelgroep over de verwerking van hun persoonsgegevens (welke gegevens, waarom worden deze verwerkt, hoe wordt ermee omgegaan,...).

Download

Toestemmingsformulieren

Doelstelling

Doel is conform art. 28 van het BVR tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basis onderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (1 juni 2018) in orde te zijn bij uitwissleing gegevens.

Download

Matrix toegangsbeheer

Doelstelling

Doel is het vastleggen van de toegangsrechten tot digitale opslag data en tot het gebouw (incl. sleutelbeheer) die samenhangen met de verschillende rollen binnen het CLB.

Download

Inventaris hard- en software

Doelstelling

Doel is het beschikken over een up-to-date overzicht van de aanwezige hard- en software aangezien die relevant zijn in de levenscyclus van informatie.

Download