Incidentenregister

Doelstelling

Doel is alle incidenten die zich voordoen op vlak van informatieveiligheid, te bundelen in een register, incl. allerhande feiten die met het incident te maken hebben, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen. Het documenteren van alle inbreuken in verband met persoonsgegevens is trouwens een wettelijke verplichting, opgelegd door de AVG. Het register is een belangrijk instrument bij incidentbehandeling en biedt input bij o.m. de planning van bewustwordingsacties en de revisie van het beleid.

Voor alle duidelijkheid kijk ook eens bij het begrippenkader

Download

Beveiligingslek of datalek


Melden aan autoriteit persoonsgegevens


Melden aan de betrokkene